МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

хөрөнгийг худалдан борлуулах болон бусад байдлаар гүйлгээнд оруулснаас олсон эд хөрөнгө, мөнгө, мөнгөтэй адилтгах хөрөнгө, барьцаа хөрөнгө гэмтсэн, устсантай холбоотой гэм хор

(DOC) НББОУС 2 Бараа материал | Od OD

Үүнд: Бизнесийн хэвийн үйл ажиллагааны явцад борлуулах зорилгоор эзэмшиж буй хөрөнгө Дээрх борлуулалтын зорилгоор үйлдвэрлэлийн дамжлагад байгаа зүйлс Үйлдвэрлэлийн дамжлага эсвэл ...

Бараа материал гэж юу вэ ?

Худалдан борлуулах зорилготой үйлдвэрлэлийн дамжлагад байгаа материал. Үйлчилгээ үзүүлэхэд эсвэл үйлдвэрлэл явуулахад ашиглагдах хангамжийн зүйлс эсвэл материал. Бараа материалын ...

10.Борлуулах зориулалттай хөрөнгө. 11.Биет бус хөрөнгө. д. ТОДРУУЛГА. Хөрөнгийн ангилал бүрээр нягтлан бодох бүртгэлийн ерөнхий ба тусгай бодлогыг тодруулна.

Авлагын бүргэл | PPT

зардлын ангилал, зардлын динамик шинжилгээ ... буюу банкыг фактор гэнэ. Факторинг гэдэг нь авлагын дансыг борлуулах үйл ажиллагаа. Факторингийн ажил гүйлгээнд авлагыг баталгаатай ба ...

SB 3 receivables.pdf

Авлага, түүний ангилал Авлага гэдэг нь: Бараа бүтээгдэхүүнийг худалдан авагчдад зээлээр борлуулах, ажил үйлчилгээг зээлээр үзүүлсэнийхээ төлөө худалдан авагчдаас нэхэмжилж буй мөнгөний ...

НББОУС-2 Бараа материал | PDF

нэгжүүд ерөнхийдөө борлуулах үнийг тусад нь тооцож болохуйц үйлчилгээний төрөл тус бүрээр зардлыг хуримтлуулдаг. Иймд үйлчилгээний төрөл тус бүрийг бие даасан зүйл гэж үзнэ.

в.Бүртгэлийн мэдээллийн ангилал, кодчилол хийхэд ашиглах; г.Санхүүгийн тайлангийн мэдээллийг тайлбарлаж, сурталчлах үндэслэл болох; ... эсвэл худалдан борлуулах ба ашиглахаар эзэмшиж байгаа;

Үндсэн хөрөнгийн ангилал. Үндсэн хөрөнгийг шинж чанар, үйл ажиллагаанд ашиглагдах байдлаар нь ангилна. Үүнд: ... 8.Борлуулах зорилгоор эзэмшиж буй …

Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн хяналт,

ажиллагааны эрсдэлийн ангилал, түвшин 3.1. Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл, биологийн идэвхт бүтээгдэхүүн нь чанар, аюулгүй байдлын шаардлага хангаагүй талаардараах байдлаар мэдээлнэ: 3.1.1.

MNS 5021-4:2021

Худалдааны газрын ангилал, ... 5.1.1 худалдан борлуулах мал, амьтан, тэдгээрийн гаралтай бүтээгдэхүүн, зөгийн бал, өндөг, загас, далайн гаралтай бүтээгдэхүүн, …

Борлуулах зорилгоор эзэмшиж буй эргэлтийн бус хөрөнгө (борлуулах бүлэг хөрөнгө) ... Үндсэн хөрөнгийн ангилал тус бүрээр элэгдэл байгуулна. 15.

ЗЭЭЛ

Зураг 8. Зээлийн ангилал ХЭВИЙН Хүүгийн эргэн төлөлт 15 хүртэл хоног АНХААРАЛ ХАНДУУЛАХ 90 хоног хүртэл ХЭВИЙН БУС 91-180 хоног ЭРГЭЛЗЭЭТЭЙ 180-360 …

ЗЭЭЛ

Зураг 8. Зээлийн ангилал ХЭВИЙН Хүүгийн эргэн төлөлт 15 хүртэл хоног АНХААРАЛ ХАНДУУЛАХ 90 хоног хүртэл ХЭВИЙН БУС 91-180 хоног ЭРГЭЛЗЭЭТЭЙ 180-360 хоног МУУ 361-с дээш хоног Л Зээлийн нөхцөл муудна.

MNS 5021-4:2021

Худалдааны газрын ангилал, ... 5.1.1 худалдан борлуулах мал, амьтан, тэдгээрийн гаралтай бүтээгдэхүүн, зөгийн бал, өндөг, загас, далайн гаралтай бүтээгдэхүүн, мөөг болон бусад бүтээгдэхүүнийг ...

ГТСМТТ

Бараа бүртгэлийн нэгдсэн системийн зорилго нь Монгол улсад үйлдвэрлэж байгаа бараа, үзүүлж байгаа үйлчилгээ болон импорт, экспортын бараа, үйлчилгээг нэгдсэн нэг стандарттай кодоор кодлон борлуулах, тухайн бараа ...

Үнэт цаас гаргах

Шалгуур/ Ангилал i ангилал ii ангилал iii ангилал Өргөдлийг хүлээн авч хянах хөлс Шинээр болон нэмж үнэт цаас бүртгүүлэх 2 Бүртгэлд өөрчлөлт оруулах 1.5 Бүртгэлээс хасах 1.5 Үнэт цаасыг бүртгэх

СТОУС

Энэ ангилал дараах зүйлс орно: Оролцогчид хөрөнгийн зах зээлийн мэргэжилтэн; ... "Буй эргэлтийн бус хөрөнгө Борлуулах зорилгоор эзэмшиж буй болон зогсоосон үйл ажиллагаа» (СТОУС № 5). ...

Sb 4 avl | PPT

4. Авлагын ангилал Авлага Хугацаагаар нь: /тайлагналын зорилгоор/ Эргэлтийн авлага (байнгын) ҮА-ны цикл ба нэг жилийн дотор эргэн төлөгдөх Эргэлтийн бус авлага (байнгын бус) Нэгээс дээш жилийн хугацаатай авлага Үүссэн ...

Үндсэн хөрөнгийн ангилал. Үндсэн хөрөнгийг шинж чанар, үйл ажиллагаанд ашиглагдах байдлаар нь ангилна. Үүнд: ... 8.Борлуулах зорилгоор эзэмшиж буй эргэлтийн бус хөрөнгө ...